Reklama

Zawieszenie w prawach ucznia: Powody, jak się odwołać?

Każda szkoła ma swój statut i regulamin, którego uczniowie muszą przestrzegać. Uczeń, który nie stosuje się do treści zawartych w regulaminie, musi liczyć się z karami. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem czy rodzicem, powinieneś zapoznać się z przepisami obowiązującymi w twojej szkole. Ułatwi ci to egzekwowanie swoich praw. Dowiesz się też, co jest nieakceptowane i za co możesz ponieść karę. W sprawach karnych związanych z nieprzestrzeganiem szkolnego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Reklama

Co określa statut szkoły?

Statut szkolny zawiera opis systemu wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. Uczeń, który swoim postępowaniem krzywdzi innego, jest zobowiązany do przeproszenia go i zadośćuczynienia. Z kolei dziecko, którego niewłaściwe postępowanie doprowadziło do szkody materialnej innej osoby lub samej szkoły, zobowiązane jest do pokrycia straty w całości lub w części. Współodpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie ucznia, który naruszył postanowienie statutowe.

Nieprzestrzeganie szkolnych praw

Jeśli uczeń nie przestrzega praw obowiązujących w szkole, to w zależności od rodzaju przewinienia może otrzymać upomnienie od wychowawcy, zostać przeniesiony do innej klasy, a nawet wydalony z placówki. Przewinienia mogą skutkować obniżeniem oceny ze sprawowania, a także zawieszeniem w prawach ucznia.

Co to znaczy, że jest się zawieszonym w prawach ucznia?

Często uczniom, którzy łamią regulamin, wymierzana jest kara w postaci zawieszenia w prawach. W wielu szkołach jest to jedna z najsurowszych nakładanych kar. Bardzo często towarzyszy jej poważne naruszenie innych praw, nawet tych wynikających z konstytucji.

Przyczyny zawieszenia w prawach ucznia

Najczęstsze przyczyny skutkujące zawieszeniem w prawach ucznia to:

1.Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych np. notoryczny brak przygotowania do lekcji, brak pracy na lekcji, brak zadania domowego, złośliwe zakłócanie toku lekcji itp.;

2. Wagary i spóźnienia;

3. Wulgarne, złośliwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

4. Stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla innych uczniów i osób przebywających w szkole;

5. Udział w bójkach i pobiciach;

6. Kradzieże, niszczenie mienia szkoły i mienia innych uczniów;

7. Palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie środków odurzających.

Czego nie mogę robić, jeśli jestem zawieszony w prawach ucznia?

To, co możesz robić, a czego nie możesz robić, gdy zostałeś zawieszony w prawach ucznia, reguluje statut szkoły.

Najczęściej stosowane zapisy dotyczą m.in. zakazu:

1. Uczestniczenia w imprezach ogólnoszkolnych (np. konkursach, wyjściach do kina, teatru, dyskotekach);

2. Uczestniczenia w imprezach klasowych;

3. Uczestniczenia w zajęciach organizowanych na terenie szkoły np. kółkach zainteresowań;

4. Brania udziału w pracach samorządu szkolnego;

5. Reprezentowania szkoły w jakiejkolwiek dziedzinie np. pokazach, turniejach, zawodach sportowych.

Jak odwołać zawieszenie w prawach ucznia?

Każdemu uczniowi, który został zawieszony w prawach uczniowskich, przysługuje odwołanie się od tego zawieszenia. Uczeń może to uczynić w sposób, który powinien być jasno określony w statucie szkoły. Często uczeń od zawieszenia odwołuje się za pośrednictwem samorządu uczniowskiego lub bezpośrednio u dyrektora szkoły. Jeśli statut nie reguluje zapisów o odwieszenie kary, najlepiej zwrócić się do pedagoga lub wychowawcy.

Dyrektor szkoły lub Rada Pedagogiczna zobowiązani są zwołać zespół, który omówi sytuację ucznia zawieszonego w prawach uczniowskich oraz podejmie decyzję o ewentualnym odwieszeniu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama